Crowdfundingsvoorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Gebruiksvoorwaarden: Hieronder wordt verstaan deze crowdfundingsvoorwaarden. Deze dienen
ter kennis te worden genomen en hiermee in overeenstemming mee gehandeld te worden.
Door te doneren in de crowdfunding gaat de donateur akkoord met deze
gebruiksvoorwaarden.
1.2 Hartige Samaritaan: wanneer in het vervolg gesproken wordt over Hartige Samaritaan wordt
bedoeld Stichting Hartige Samaritaan, ingeschreven onder het kvk-nummer 67035388.
1.3 Donateur: hieronder verstaat Hartige Samaritaan ieder rechtspersoon of natuurlijk persoon die
doneert aan Hartige Samaritaan.
1.4 Website: alle pagina’s en bestanden die onderdeel zijn van het domein www.hartigesamaritaan.nl
1.5 Crowdfunding: hieronder verstaat Hartige Samaritaan het doneren van geld ten behoeve van
Hartige Samaritaan.
1.6 Persoonsgegevens: alle gegevens van donateur die noodzakelijkerwijs of om praktische redenen
nodig zijn om de transactie tot stand te brengen.
1.7 Contactgegevens: e-mail: restaurant@hartigesamaritaan.nl, telefoon: 06 10 27 91 77 en postadres:
Voorstraat 60, 2611 JS te Delft.
1.8 Doelbedrag: dit is het bedrag dat gepoogd wordt om op te halen met de crowdfunding en is gesteld
op een bedrag van €6.000,00.
1.9 Restaurant: het pop-up restaurant dat onder voorbehoud geopend zal zijn van 23 februari 2019 tot
en met 23 maart 2019.

Artikel 2. Toepasselijkheid crowdfundingsvoorwaarden
2.1 Deze crowdfundingsvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de crowdfunding van
Hartige Samaritaan en op alle overeenkomsten die Hartige Samaritaan aangaat voor het gebruik van
de crowdfunding.
2.2 Op het moment dat donateur een financiële bijdrage doet aan Hartige Samaritaan komt er een
overeenkomst tot stand tussen donateur en Hartige Samaritaan.

Artikel 3. Donaties
3.1 Op een donatie aan Hartige Samaritaan zijn de artikelen over “schenkingen” van toepassing zoals
beschreven in artikel 175 tot 188 van boek 7 van het Nederlands Burgerlijk wetboek.
3.2 De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Indien donateur kan aantonen een fout te
hebben gemaakt met de hoogte van de donatie en dit binnen drie dagen dit per e-mail meldt, kan
Hartige Samaritaan besluiten de donatie terug te storten.
3.3 Als tegenprestatie voor de donatie van donateur kan donateur van Hartige Samaritaan de beloning
verwachten zoals aangegeven op de website. Hartige Samaritaan kan echter niet verzekeren dat dit
altijd lukt. Er kan dan ook geen aanspraak worden gemaakt op de beloning.
3.4 De donatie van donateur wordt niet geretourneerd, ook als het doelbedrag niet behaald wordt.
Hartige Samaritaan zal duidelijkheid verschaffen wat er met de donaties gebeurt op het moment dat
het doelbedrag niet gehaald wordt of als het restaurant niet doorgaat.
3.5 Het minimumbedrag voor een donatie bedraagt €1,-.
3.6 Donateur kiest zelf welke van de aangeboden betaalmethodes gebruikt gemaakt wordt.
3.7 Het doen van een donatie is gratis en er worden door Hartige Samaritaan geen extra kosten aan
verbonden.
3.8 Het is niet toegestaan om de beloningen te verveelvoudigen of te verspreiden, tenzij hiervoor
toestemming is verleend door Hartige Samaritaan.
3.9 De beloningen kunnen tussen 23 februari en 23 maart worden afgehaald in het restaurant.
3.10 Wanneer de beloning beschadigd aankomt bij de donateur, kan de donateur dit melden bij
Hartige Samaritaan waarop Hartige Samaritaan de beloning opnieuw op zal sturen zolang de voorraad
daartoe toereikend is.
3.11 De donateur kan op iedere dag dat het restaurant geopend is gebruik maken van de tegoedbon
voor een gratis driegangendiner, afhankelijk van de beschikbaarheid. De donateur is zelf
verantwoordelijk voor het tijdig reserveren. Dat wil zeggen, zolang er plek is. Bij uitverkoop kan er
geen plek in het restaurant worden afgedwongen.

Artikel 4. De donateur
4.1 Donateur kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
4.2 Wanneer donateur een natuurlijk persoon is dient donateur 18 jaar of ouder te zijn.
4.3 Donateur is verantwoordelijk om verstrekte gegevens naar waarheid en juistheid in te vullen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 Onjuistheden en onvolledigheden kunnen niet allemaal voorkomen worden. Hartige Samaritaan is
niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in verstrekte
informatie aan de donateur, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hartige
Samaritaan.
5.2 Hartige Samaritaan kan niet garanderen dat de website ten allen tijde en zonder onderbrekingen of
storingen toegankelijk is. Hartige Samaritaan is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan
als gevolg van het niet proper functioneren van de website, tenzij er sprake is van opzet of grove
schuld aan de kant van Hartige Samaritaan.
5.3 Indien Hartige Samaritaan aansprakelijk is voor schade zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot
directe schade. De vergoeding is beperkt tot een maximaal bedrag van €100,00.
5.4 Aansprakelijkheid van Hartige Samaritaan voor indirecte schade is uitgesloten.
5.5 Wanneer er sprake is van schade dient donateur dit zo spoedig mogelijk na het ontstaan
schriftelijk te melden aan Hartige Samaritaan om eventueel recht te hebben op schadevergoeding.
5.6 Dit recht op schadevergoeding gaat niet op wanneer de oorzaak van de schade veroorzaakt is door
niet aan Hartige Samaritaan toe te rekenen oorzaken.

Artikel 6. Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
6.1 Hartige Samaritaan zal de door donateur verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover
dat nodig is voor de uitvoering van haar projecten.
6.2 De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene
Verordening Persoonsgegevens (AVG).
6.3 De website maakt gebruikt van cookies. Dit gebeurt om donateur de best mogelijke ervaring op de
website te bieden.
6.4 Hartige Samaritaan gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken in kaart te brengen.
6.5 Het privacy statement van Hartige Samaritaan is in te zien en te downloaden via:
https://www.hartigesamaritaan.nl/wp-content/uploads/2018/12/privacy_statement_06-12-2018.pdf

Artikel 7. Geschillen en klachten
7.1 Bij rechtsbetrekkingen die op deze Gebruiksvoorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
7.2 Klachten kunnen per brief of e-mail aan Hartige Samaritaan bekend worden gemaakt.
7.3 Hartige Samaritaan zal binnen een termijn van acht weken reageren op de klacht.

A rtikel 8. Algemene bepalingen
8.1 Hartige Samaritaan heeft het recht om deze crowdfundingsvoorwaarden van tijd tot tijd te
wijzigen. Hartige Samaritaan maakt in dat geval de nieuwe versie beschikbaar op de website.
8.2 Indien een bepaling van deze crowdfundingsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen de
andere bepalingen van deze crowdfundingsvoorwaarden van kracht blijven

Bekijk de crowdfundingsvoorwaarden offline

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden, of andere vragen die juridisch van aard zijn? Neem dan contact op met info@hartigesamaritaan.nl

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Krijg een mail als er meer projecten worden georganiseerd

You have Successfully Subscribed!

Share This