Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Gebruiksvoorwaarden: Hieronder wordt verstaan deze algemene voorwaarden. Deze dienen ter kennis te worden genomen en hiermee in overeenstemming mee gehandeld te worden.

Door de website te bezoeken of te gebruiken gaat donateur akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

1.2 Hartige Samaritaan: wanneer in het vervolg gesproken wordt over Hartige Samaritaan wordt bedoeld Stichting Hartige Samaritaan, ingeschreven onder het kvk-nummer 67035388.

1.3 Donateur: hieronder verstaat Hartige Samaritaan ieder rechtspersoon of natuurlijk persoon die de website bezoekt en/of doneert aan Hartige Samaritaan.

1.4 Website: de website met als webadres hartigesamaritaan.nl en alle daarbij behorende subpagina’s.

1.5 Crowdfunding: hieronder verstaat Hartige Samaritaan het doneren van geld ten behoeve van Hartige Samaritaan.

1.6 Persoonsgegevens: alle gegevens van crowdfunder die noodzakelijkerwijs of om praktische redenen nodig zijn om de transactie tot stand te brengen inclusief de verzending van de beloning.

1.7 Contactgegevens: e-mail: info@hartigesamaritaan.nl, telefoon: 06 42 38 85 80 en postadres: Markt 73a, 2611 GS te Delft.

1.8 Doelbedrag: dit is het bedrag dat gepoogd wordt om op te halen met de crowdfunding en is gesteld op een bedrag van €6.000,00.

1.9 Restaurant: het pop-up restaurant dat onder voorbehoud geopend zal zijn van 25 februari 2017 tot en met 25 maart 2017.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website van Hartige Samaritaan en op alle overeenkomsten die Hartige Samaritaan aangaat voor het gebruik van de website.

2.2 Op het moment dat donateur een bijdrage doet aan Hartige Samaritaan komt er een overeenkomst tot stand tussen donateur en Hartige Samaritaan.

Artikel 3. Donaties

3.1 Op een donatie aan Hartige Samaritaan zijn de artikelen over “schenkingen” van toepassing zoals beschreven in artikel 175 tot 188 van boek 7 van het Nederlands Burgerlijk wetboek.

3.2 De gestorte donaties kunnen niet worden teruggevorderd. Indien donateur kan aantonen een fout te hebben gemaakt met de hoogte van de donatie en dit binnen drie dagen dit per e-mail meldt, kan Hartige Samaritaan besluiten de donatie terug te storten.

3.3 Als tegenprestatie voor de donatie  van donateur kan donateur van Hartige Samaritaan de beloning verwachten zoals aangegeven op de website. Hartige Samaritaan kan echter niet verzekeren dat dit altijd lukt. Er kan dan ook geen aanspraak worden gemaakt op de beloning.

3.4 De donatie van donateur wordt niet geretourneerd, ook als het doelbedrag niet behaald wordt. Hartige Samaritaan zal duidelijkheid verschaffen wat er met de donaties gebeurt op het moment dat het doelbedrag niet gehaald wordt of als het restaurant niet doorgaat.

3.5 Het minimumbedrag voor een donatie bedraagt €1,-.

3.6 Donateur kiest zelf welke van de aangeboden betaalmethodes gebruikt gemaakt wordt.

3.7 Het doen van een donatie is gratis en er zijn geen extra kosten aan verbonden.

3.8 Het is niet toegestaan om de beloningen te verveelvoudigen of te verspreiden, tenzij hiervoor toestemming is verleend door Hartige Samaritaan.

3.9 De levering van de beloningen zal in gebeuren na het eindigen van de crowdfundingcampagne(8 januari zondag).

3.10 Wanneer de beloning beschadigd aankomt bij de donateur, kan de donateur dit melden bij Hartige Samaritaan waarop Hartige Samaritaan de beloning opnieuw op zal sturen zolang de voorraad daartoe toereikend is.

3.11 De donateur kan op iedere dag dat het restaurant geopend is gebruik maken van de tegoedbon voor een gratis driegangendiner, afhankelijk van de beschikbaarheid. De donateur is zelf verantwoordelijk voor het tijdig reserveren.

Artikel 4. De donateur

4.1 Donateur kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.

4.2 Wanneer donateur een natuurlijk persoon is dient donateur 18 jaar of ouder te zijn.

4.3 Donateur is  verantwoordelijk om verstrekte gegevens naar waarheid en juistheid in te vullen.

Artikel 5. Inhoud en intellectuele eigendomsrechten.

5.1 De website is auteursrechtelijk beschermd. Hartige Samaritaan is houder van deze rechten. Het is niet toegestaan de gegevens van de website te verveelvoudigen zonder dat Hartige Samaritaan daarvoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Onjuistheden en onvolledigheden kunnen niet allemaal voorkomen worden. Hartige Samaritaan is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in verstrekte informatie aan de donateur, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hartige Samaritaan.

6.2 Hartige Samaritaan kan niet garanderen dat de website ten allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Hartige Samaritaan is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet proper functioneren van de website, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Hartige Samaritaan.

6.3 Indien Hartige Samaritaan aansprakelijk is voor schade zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot directe schade. De vergoeding is beperkt tot een maximaal bedrag van €100,00.

6.4 Aansprakelijkheid van Hartige Samaritaan voor indirecte schade is uitgesloten.

6.5 Wanneer er sprake is van schade dient donateur dit zo spoedig mogelijk na het ontstaan schriftelijk te melden aan Hartige Samaritaan om eventueel recht te hebben op schadevergoeding.

6.6 Dit recht op schadevergoeding gaat niet op wanneer de oorzaak van de schade veroorzaakt is door niet aan Hartige Samaritaan toe te rekenen oorzaken.

Artikel 7. Informatie, vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

7.1 Hartige Samaritaan zal de door donateur verstrekte persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van haar projecten.

7.2 De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.

7.3 De website maakt gebruikt van cookies. Dit gebeurt om donateur de best mogelijke ervaring op de website te bieden.

7.4 Hartige Samaritaan gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken in kaart te brengen.

7.5 Contactgegevens worden gebruikt om belangstellenden op de hoogte te houden van de activiteiten van Stichting Hartige Samaritaan. Indien gewenst worden de contactgegevens verwijderd.

7.6 Contactgegevens worden gebruikt om vrijwilligers te vergaren en in te roosteren voor projecten van Stichting Hartige Samaritaan.

7.7 De contactgegevens worden onderhouden door de functionaris gegevensbescherming.

Artikel 8. Geschillen en klachten

8.1 Bij rechtsbetrekkingen die op deze Gebruiksvoorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.2 Klachten kunnen per brief of e-mail aan Hartige Samaritaan bekend worden gemaakt.

8.3 Hartige Samaritaan zal binnen een termijn van acht weken reageren op de klacht.

Artikel 9. Algemene bepalingen

9.1 Hartige Samaritaan heeft het recht om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Hartige Samaritaan maakt in dat geval de nieuwe versie van de algemene voorwaarden beschikbaar op de website.

9.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.

Bekijk de algemene voorwaarden offline

Download privacy statement

Heeft u vragen over deze algemene voorwaarden, of andere vragen die juridisch van aard zijn? Neem dan contact op met info@hartigesamaritaan.nl

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Krijg een mail als er meer projecten worden georganiseerd

You have Successfully Subscribed!

Share This